Bos & Milieu
Bos & Milieu

Houtkap en ontbossing

Terwijl in de gematigde gebieden het bosareaal jaarlijks toeneemt, is er om allerlei redenen een afname te concentreren in de tropische en substropische gebieden. Houtoogst speelt hierin maar een zeer beperkte rol. Het is veeleer omzetting naar landbouwgronden (onder andere voor soja- en veeteelt) en de behoefte aan brandhout die het woud onder druk zetten. Door te kiezen voor legaal geproduceerd hout en hout uit duurzaam beheerde bosarealen kan de consument meehelpen aan behoud. Maar omdat ontbossing toe te schrijven is aan een complex van oorzaken, en de eindverantwoordelijkheid voor het bos uiteindelijk bij de wettelijke eigenaar ligt, is een makkelijke oplossing niet te geven.

Lees meer over oorzaken van ontbossing.

Bestand: